کاتالوگ مانیتور دل سری U

[us_single_image image=”10325″][us_btn text=”مانیتور صنعتی و حرفه ای U2717D” link=”url:http%3A%2F%2Fzigorat.com%2Fcontent%2Fuploads%2F2018%2F10%2FU2717D.pdf|||”]
[us_single_image image=”10326″][us_btn text=”مانیتور صنعتی و حرفه ای U2412M” link=”url:http%3A%2F%2Fzigorat.com%2Fcontent%2Fuploads%2F2018%2F10%2FU2412M.pdf|||”]
[us_single_image image=”10331″][us_btn text=”مانیتور صنعتی و حرفه ای U2715H” link=”url:http%3A%2F%2Fzigorat.com%2Fcontent%2Fuploads%2F2018%2F10%2FU2715H-zigorat.pdf|||”]
[us_single_image image=”10333″][us_btn text=”مانیتور صنعتی و حرفه ای U3415W” link=”url:http%3A%2F%2Fzigorat.com%2Fcontent%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fu3415w-zigorat.pdf|||”]
[us_single_image image=”10336″][us_btn text=”مانیتور صنعتی و حرفه ای U3417W” link=”url:http%3A%2F%2Fzigorat.com%2Fcontent%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fu3417w-ZIGORAT.pdf|||”]
[us_single_image image=”10519″][us_btn text=”مانیتور صنعتی و حرفه ای U3818DW” link=”url:http%3A%2F%2Fzigorat.com%2Fcontent%2Fuploads%2F2018%2F10%2FU3818DW.pdf|||”]
[us_single_image image=”10521″][us_btn text=”مانیتور صنعتی و حرفه ای U2414H” link=”url:http%3A%2F%2Fzigorat.com%2Fcontent%2Fuploads%2F2018%2F10%2FU2414H.pdf|||”]
[us_single_image image=”10336″][us_btn text=”مانیتور صنعتی و حرفه ای U3417W” link=”url:http%3A%2F%2Fzigorat.com%2Fcontent%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fu3417w-ZIGORAT.pdf|||”]